اعلام جزییات دستورالعمل آمادگی درمان سویه امیکرون در بیمارستان ها

دکتر سعید کریمی در گفتگو با وبدا گفت: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺧﯿﺰ ﺷﺸﻢ ﺍﭘﯿﺪﻣﯽ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ «ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺳﻮﯾﻪ ﺍﻣﯿﮑﺮﻭﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﻮﻭﯾﺪ ۹۱» به مراکز درمانی تابعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است.

وی افزود: ﻫﯿﺎﺕ ﺭﺋﯿﺴﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ یا دﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ باید ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ کنند.
وی ادامه داد: ﺑﯿﻤﺎﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ معین (ریفرال) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯼ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﻣﺴﯿﺮ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺕ ﻣﻮﺝ ﻫﺎﯼ ﻗﺒﻠﯽ ﻭ ﺑﺎﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮﺭﺩﻧﯿﺎﺯ، ﺗﻮﺍﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ معین ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﻨﯽ ﺯﯾﺮ 14 ﺳﺎﻝ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮﺩ.
معاون درمان گفت: دانشگاه های علوم پزشکی باید ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺑﺨﺶ، ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﯼ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﻤﯿﻊ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﺎﺭ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﻓﺮﺍﻫﻢ کنند.
دکتر کریمی بیان کرد: ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭﺩﺭﻣﺎﻥ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎﯼ ﺗﻨﻔﺴﯽ، ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﯼ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست